om boligselgerforsikringen

Boligselgerforsikringen er en forsikring som formidles gjennom eiendomsmegler, og som kan tegnes av boligselgere i Norge. Forsikringen dekker i all hovedsak selgers ansvar etter avhendingsloven. De fleste boliger selges i dag med et «som den er» forbehold, og da følger det av avhendingsloven at boligkjøper har rett til å få en eventuell skade dekket gjennom Boligselgerforsikringen dersom:
  • Det dreier seg om en «skjult feil/skade/mangel» som innebærer at eiendommen «vesentlig» avviker fra forventbar stand
  • Selger ikke har formidlet tilstrekkelige opplysninger om boligen
  • Selger har formidlet uriktige opplysninger om boligen
Forutsatt at selger lojalt har oppfylt sin opplysningsplikt er det vilkåret «vesentlig avvik» fra forventbar stand som må klarlegges. Denne vurderingen kan innebære både vanskelige tekniske og juridiske spørsmål, men overordnet så dreier det seg i all hovedsak om å kartlegge boligens tilstand på salgstidspunktet ved å se hen til hvilke opplysninger som var gitt i salgsoppgaven (prospekt, takst og selgers egenerklæring), til eventuelle muntlige tilleggsopplysninger, til det som var synlig på visning og til de avvik ved en bolig som skyldes alminnelig elde og slitasje. Ved en slik gjennomgang får man etablert et riktig forventningsnivå til boligens tekniske tilstand, og spørsmålet blir deretter om skaden som er oppdaget «vesentlig avviker» fra dette. Ytterligere må utbedringskostnadene være av en viss størrelse for at «vesentlighetskravet» skal kunne sies å være oppfylt. Normalt må disse ligge i det øvre sjikt i spennet mellom 3-6 % av kjøpesummen.