om boligselgerforsikringen

Boligselgerforsikringen er en forsikring som formidles gjennom eiendomsmegler, og som kan tegnes av boligselgere i Norge. Forsikringen dekker i all hovedsak selgers ansvar etter avhendingsloven, og det følger av dette lovverket at boligkjøper har rett til å få en feil/skade/mangel dekket gjennom Boligselgerforsikringen dersom:

  • Det dreier seg om en «skjult» feil/skade/mangel som innebærer at eiendommen avviker fra forventbar stand
  • Selger ikke har formidlet tilstrekkelige opplysninger om boligen
  • Selger har formidlet uriktige opplysninger om boligen

Forutsatt at selger lojalt har oppfylt sin opplysningsplikt er det vilkåret avvik fra forventbar stand som må klarlegges. Denne vurderingen kan innebære både vanskelige tekniske og juridiske spørsmål, men overordnet så dreier det seg i all hovedsak om å kartlegge boligens tilstand på salgstidspunktet ved å se hen til hvilke opplysninger som var gitt i salgsoppgaven (prospekt, takst og selgers egenerklæring), til eventuelle muntlige tilleggsopplysninger, til det som var synlig på visning og til de avvik ved en bolig som skyldes alminnelig elde og slitasje. Ved en slik gjennomgang får man etablert et riktig forventningsnivå til boligens tekniske tilstand, og spørsmålet blir deretter om skaden som er oppdaget avviker fra dette.